Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, Norrtälje

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje
ROSLAGSGATAN 9 A , 76131 Norrtälje

Om Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje

Antal medlemmar: 65
Bildad år: 2008
Kontaktperson: Kari Juslin

Föreningen består av 43 st bostadsrättslägenheter av varierande storlek.
En affärslokal på 187 m2 för uthyrning.

Ett varmgarage på 34 st parkeringsplatser för uthyrning både till medlemmar och externa hyresgäster. Inklusive möjlighet att ladda el-bil på samtliga platser.
Från och med 2017 har föreningen även el-försörjning med solpaneler på taket.
Solpanelerna har producerat >50000 kWh de senaste 12 månaderna 2019-04-30.
Tilldelade Socialdemokraterna i Norrtäljes Miljöpris 2019-05-19.

Anslagstavla

Information Brandvarnarprojekt.
Bakgrund: Installationen av Sfty brandvarnare drabbades av tekniska svårigheter. Pågående installationer har avbrutits.
Nya tag tas efter att de tekniksvårigheter som har identifierats har lösts.

Brf Utsikten kommer att kontakta sakkunnig på Telia för att hitta en lösning på problemet tillsammans med Sfty.

De tekniska problemen dök upp i en del av de lägenheter som har installerat den nya routern. Installationen avbryts därför.

Status:
Vi har ännu inga nya brandvarnare installerat i trapphus 1 och 2 och de lägenheter som finns i dessa trapphus. Installerade brandvarnare trapphusen 3,4 och 5 och de lägenheter som finns i dessa trapphus saknar i vissa fall kommunikation till nätet. Alla installerade brandvarnare kommer därför att gås igenom i nästa fas av installationen.

Tyvärr är har vissa meddelande gått ut på en del lägenheternas angivna mobiler om att uppkoppling till nätet saknas. D.v.s. i de som vi hunnit installera och som senare tappat kontakt med nätet.

Alla installerade brandvarnare som ersatt tidigare brandvarnare fungerar. Även om vissa av dessa saknar kommunikation.

Ny information kommer att gå ut till de boende när installationen återupptas.
Detta kan dröja till efter ”semestrarna”.

Styrelsen
Tage Sundblom / Kari Juslin
Skrivet av: Tage Sundblom, 25 maj 2019 11.37
Miljöpris 2019.
BRF Utsikten har tilldelats Socialdemokraternas miljöpris 2019.
Se motivering Under Viktiga Dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 22 maj 2019 19.19
Information från Årsstämma och Styrelsemöte 24/5 2019
Årsstämman 2019 tog beslut om ändringar i stadgarna. Detta var Årsstämma nr 2.
(Beslutsgången beträffande stadgar är: 2 på varandra följande Årsstämmor eller en Årsstämma och en sk. Extra stämma.)
Stadgarna kommer nu att sändas till Boverket för godkännande och registrering, därefter sänder styrelsen ut kopia till medlemmarna via mejl samt byter ut stadgarna på Hemsidan.(Enligt stadgarna) Därefter har medlemmarna att byta ut sina stadgar i lägenhetspärmarna.

BRF Utsikten i Norrtäljes Styrelse har på styrelsemöte 2019 -04-24 tagit beslut om tidigare annonserade projekts genomförande.

Planer:
Information 2018-11-30
1: Sommaren var ju varm och detta ställde till problem med våra hissar men det var även svårt med värmen i lägenheterna. Styrelsen har därför startat en förstudie för att försöka kyla ner trapphusen vilket eventuellt skulle kunna lösa båda värmeproblemen. Målet är att kunna sätta upp en luftkonditioneringsanläggning i ett trapphus till nästa sommar för att utvärdera och vid bra resultat montera liknande utrustning i övriga trapphus.

Beslut: Genomförs 2019-05-08 i trapphus nr 5 Projektledare: Bill Rehn, (Alt. Tage Sundblom)

Information 2018-11-30

4: Vårt avtal med Telia går ut i höst, ny offert finns och innebär något ökande avgift 44 sek/månad men hastigheten kommer att höjas och styrelsen har bedömt avtalet som fördelaktigt.

Beslut: Genomförs 2019-05-15. Projektledare: Torsten Brixelius. Kräver besök i samtliga lägenheter.

Information 2019-03-21.

Brandsäkerhet: Se information från Ordförande på hemsidan nedan. Sfty.

Beslut: Genomförs 2019-05-20 tom 23. Innebär besök i samtliga lägenheter. Montör åtföljs av endera Hans-Erik Mattsson eller Kari Juslin. Projektledare: Tage Sundblom.


Med vänlig hälsning.
Styrelsen.


Skrivet av: Tage Sundblom, 29 april 2019 14.04
Brandskyddsinformation Sfty.
Styrelsen har fattat beslut om att införa (Av kommande lagtvång och behov av ökad grannsamverkan för förbättrad trygghet) ett system som klarar detta. Se information under viktiga dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 21 mars 2019 19.27
Garage Läge 20/8 2019
Alla platser Belagda. (Lite kö)

Vid behov Kontakta Hans - Erik Mattsson.
Skrivet av: Tage Sundblom, 24 februari 2019 09.36
Matavfall
Sortering av matavfall börjar 1 februari 2019.
Matavfallspåsar finns i soprummet och använda
påsar ska läggas i de grå kärlen.
Se även dokument för Sortering av Matavfall.

För Styrelsen

Torsten BrixeliusSkrivet av: Torsten Brixelius, 23 januari 2019 13.22
Information inför 2019.
BRF Utsikten i Norrtäljes Styrelse har på styrelsemöte 2018 -11-13 tagit beslut om Budget 2019 och en del planer som vi vill informera er medlemmar om.

Budget:
Vi ser nu att det händer sker i vår omvärld som gör att för första gången på 7 år är vi tvingade att öka avgifterna. Totala omslutningen ökas(exklusive garagehyra) från 1 760 000:- till 1 950 000:- =190 000:- eller 10%.
De största ökningarna består i Ökande Underhåll ca: 100 000:- och ökade avskrivningar med ca: 70 000:-

Vi ser även en risk i att vår Hyresgäst i lokalen har sagt upp sitt kontrakt från och med kvartal 4 2019. Om vi inte får tag i någon ny hyresgäst så går vi miste om en hyra på ca: 50 000:- ytterligare.
Så vet ni någon som kan ha behov av en dylik lokal så hör av er till Ordfö-rande.

Vi har även gjort om beräkningarna för Föreningens användning av sk ”Dubbla andelstal” Kapital och Drift. Vi har flyttat över amorteringen från Drift till Kapital. Vilket betyder att Kapitalavgiften ökar medan Driftavgif-ten sjunker. Detta kommer att synas på fakturorna från Fastum.

Planer:
1: Sommaren var ju varm och detta ställde till problem med våra hissar men det var även svårt med värmen i lägenheterna. Styrelsen har därför startat en förstudie för att försöka kyla ner trapphusen vilket eventuellt skulle kunna lösa båda värmeproblemen. Målet är att kunna sätta upp en luftkonditioneringsanläggning i ett trapphus till nästa sommar för att ut-värdera och vid bra resultat montera liknande utrustning i övriga trapphus.

2:Norrtälje kommun har beslutat om att införa utsortering av matavfall i Norrtälje stad med start i Februari 2019, Styrelsen kommer att informera mer så snart vi har talat med kommunens ansvariga. Mer information finns redan på Kommunens hemsida.

3: Kommunen har också gjort om trottoaren på Billborgsgatan med lyckat resultat. Bangårdsgatan behöver samma lyft och kommunens ansvariga har lovat att fixa även den 2019.

4:Vårt avtal med Telia går ut i höst, ny offert finns och innebär något ökande avgift 44 sek/månad men hastigheten kommer att höjas och styrel-sen har bedömt avtalet som fördelaktigt.

5: Styrelsen har även bildat ett sk. Boendeutskott: Utskottsmedlemmar: Torsten (Sammankallande) Andrea, Kari och Bill.
En grupp som har till uppgift att öka samvaron mellan medlemmar. Kan gälla aktiviteter både i föreningens område och utanför.
Hör gärna av er till någon i utskottet.

6: Årets Årsstämma är beslutad att som vanligt vara på Mariagården Mån-dagen 15 April 2019 kl 19:00. Fundera på ev. motioner Dessa bör vara inne så att Styrelsen kan behandla dessa på sista styrelsemötet 19/3 2019.
Skrivet av: Tage Sundblom, 1 december 2018 13.17
SWEAX Rutin för felanmälan.
Vi har nu blivit klara med vilka rutiner som gäller beträffande felanmälan i och med bytet av fastighetsförvaltare.
RUTIN finns under Viktiga dokument på hemsidan.
Meddelande till er medlemmar sker också via e-post.
Styrelsen ber er byta ut alt. sätta in Rutinen i Lägenhetspärmen.

För Styrelsen.

Tage Sundblom
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 november 2015 17.32
Markisväv på balkongerna
Från meddelande nr 5.
Det kan vara bygglovsfråga. Så var vänliga och följ instruktionen.
Styrelsen har fattat beslut om färg på markisväven med hjälp av arkitekten för Brf Utsikten.
SANDATEX färg 79
Denna produkt finns att köpa bland annat hos Janssons markiser.

Färgen gäller även balkongskydd o dyl.

Med vänlig hälsning
Kari Juslin.
Ordförande
Skrivet av: Tage Sundblom, 16 maj 2013 10.15
Återvinningsanläggning
Var vänliga och följ sorteringsföreskrifterna som finns uppsatta på väggen ovanför respektive container.
Skrivet av: Kjell Knutzén, 25 oktober 2012 20.32

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Tage Sundblom Sekreterare Kontakta via epostformulär
Anders Unnerstad Kassör / ekonomiskt ansvarig Kontakta via epostformulär
Hans-Erik Mattsson Ledamot Kontakta via epostformulär
Torsten Brixelius Ledamot Kontakta via epostformulär
Kari Juslin Ordförande Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
08-562 834 00
TV och Bredband Telia
Fastighetsskötsel Sweax AB
0176-27 92 20

Kalender

24 september 2019 19.00 Styrelsemöte
Plats Styrelserummet.
Skrivet av: Tage Sundblom, 17 december 2015 11.17

Viktiga dokument

PDF-dokument, 8.97 MB
PDF-dokument, 7.37 MB
PDF-dokument, 1.1 MB
PDF-dokument, 6.45 MB
PDF-dokument, 6.94 MB
PDF-dokument, 7.67 MB
PDF-dokument, 107 KB
PDF-dokument, 111 KB
PDF-dokument, 581 KB
Styrelsen träffade räddningstjänsten i Norrtälje den 18/3 2013 de framförde följande brandsäkerheten är hög men tänk på instruktionerna i bifogat dokument.
PDF-dokument, 7.72 MB
Planen är från 2009
PDF-dokument, 599 KB
Antagna på Årsstämman 2015
PDF-dokument, 115 KB
Mer underlag finns hos styrelsen
PDF-dokument, 300 KB
Beskriver hur medlemmar kan logga in
PDF-dokument, 602 KB
Kontrakt för garageplats.
PDF-dokument, 325 KB
Anmälningsrutiner
PDF-dokument, 1008 KB
Styrelsens motivering och Sfty:s Information till medlemmarna.
PDF-dokument, 721 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 772 KB
Från och med November 2016 har vi bytt försäkringsbolag till Vardia.
PDF-dokument, 273 KB
Socialdemokraternas miljöpris 2019 till BRF Utsikten.
PDF-dokument, 93 KB
Så hanteras nycklar i BRF Utsikten.
PDF-dokument, 112 KB
Rutin för återvinning.
PDF-dokument, 214 KB
Styrelsen har tagit fram en rutin för att möjligöra fler platser för cyklar.
PDF-dokument, 360 KB
Gäller från 1/4 2018
PDF-dokument, 195 KB
Beskriver vår hantering av däcksförråd. Kontaktperson: Hans-Erik Mattsson.
PDF-dokument, 438 KB
Antagen av styrelsen 20180123
PDF-dokument, 1 MB
Antaget av styrelsen 2018-10-23
PDF-dokument, 497 KB
Uppdaterad 2017-05-11
PDF-dokument, 13 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 244 KB
Styrelsens hantering av Andrahandsuthyrning
PDF-dokument, 3.8 MB
Beskrivning
PDF-dokument, 8.43 MB
Registrerade boverket maj 2019
PDF-dokument, 116 KB
Föreningens regler för en ökad trivsel.

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se